راهنمای کاربردی ویروس و ضد ویروس


 • ناشر: اسحاق
 • مکان نشر: تهران - تهران
 • تاریخ: ۱۳۸۱

  فارسی

 • نوع: کتاب چاپی
 • تعداد جلد:
 • شماره جلد: ۰
 • تعداد صفحات: ۲۲۴
 • شابک: ۹۶۴-۶۷۴۷-۰۱-۹-
 • رده بندی کنگره:
 • رده بندی دیوئی: ۰۰۵.۸۴
 • شماره کتابشناسی ملی:
 • قیمت: ۱۵۰۰۰

دختران